Top_balanta

Formulare fiscale ordonate după număr

Va punem la dispozitie toate formularele fiscale ordonate dupa numar cu explicatiile de rigoare. Formularele de declaraţii se editează electronic cu ajutorul

programului de asistenţă elaborat de MEF care va fi pus la dispoziţia contribuabililor interesaţi gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MEF, la adresa www.mfinante.ro 

Formularele se depun, în format electronic şi pe suport de hârtie, fie la registratura organului fiscal competent, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată.

De reţinut! Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscal


·           010   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMEF 2296/2007) Formular 010 Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

·           020   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007) Formular 020    Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:  organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal

·            030   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 262/2007) Formular 030    Se completează de persoanele fizice străine care obţin venituri din activităţi independente, de natura celor prezentate mai sus, la formularul 020. Se completează în două exemplare.

·            040   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice (OMFP 262/2007) Formular 040   Se completează de instituţii publice, în două exemplare. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

·            050   Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) Formular 050  Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.

·            060   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) Formular 060    Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată. Se întocmeşte în două exemplare.

·            070   Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 262/2007) Formular 070   Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:  organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal

·            080   Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Formular 080  Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşte în două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

·            090   Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OMFP 2157/2006) Formular 090 Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi.

·               091   Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare(OMFP 2224/2006) Formular 091   Persoana impozabilă care nu este înregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă care are obligaţia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achiziţiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal acest formular. Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

·               100   Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 1809/2008) Formular 100  Se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat, conform Nomenclatorului din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008. Declaraţia include date referitoare la obligaţii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; accize; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contribuţii sociale; impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi altele. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare). Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM . Se poate depune şi prin Internet.

·               101   Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 1809/2008) Formular 101  Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM .    Se poate depune şi prin Internet.

·               102   Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (OPANAF 1809/2008) Formular 102  Se completează şi se depune de plătitorii de contribuabilii cărora le revin obligaţii de  plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor în anexa nr. 16 la Ordinul Preşedintelui ANAF 101/2008. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare). Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM . Se poate depune şi prin Internet.

·               103   Declaraţie privind accizele (OPANAF 101/2008) Formular 103  Se depune de către plătitorii de accize, cărora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la ordinul menţionat. Operatorii economici importatori de produse  accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM . Se poate depune şi prin Internet.

·               104   Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 1809/2008) Formular 104   Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM .

·               120   Decont privind accizele (OPANAF 1809/2008) Formular 120   Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM  Se poate depune şi prin Internet.  

·               121   Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 110/2007) Formular 121  Se utilizează la declararea diferenţelor rezultate din neprimirea de către antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv, în termen de 45 de zile lucrătoare, a exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire, certificat de organul fiscal competent; se depune de către antrepozitarul autorizat. Se depune în format electronic, la registratura organului fiscal, sau la poştă prin scrisoare recomandată (sau prin SEN, de către marii contribuabili). Formatul electronic va fi însoţit de formularul pe suport hârtie, semnat şi ştampilat. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM  

·               122   Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 535/2007)  Formular 122  Declaraţia se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.

·               130   Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (OPANAF 101/2008) Formular 130  Se completează de către producătorii interni de ţiţei. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM Se poate depune şi prin Internet

 ·               140   Cerere pentru obţinerea certificatului digital (OMEF 858/2008) Formular 140  Se  completează şi se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc să depună declaraţiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301, 710 prin Internet. Pentru a obţine de la MFP certificatul de semnătură electronică folosind această cerere, depusă la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială  îşi au domiciliul fiscal. Acest formular este inclus în  această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line. Valabilă până la data de 1 mai 2008, după care MFP nu mai eliberează certificate de semnătură electronică. Cei interesaţi se pot adresa altor autorităţi de certificare, ca de exemplu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

·               141   Cerere pentru revocarea certificatului digital (OMEF 858/2008) Formular 141  Revocarea certificatului digital eliberat de MFP se solicită, în general, de titularul acestuia. Valabil până la data de 1 mai 2008.

·               150    Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 858/2008) Formular 150  Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (emis de o altă autoritate decât MFP) se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii on-line".  Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente: documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;   documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-lineDocumentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare. Document de confirmare

·               151    Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line (OMEF 858/2008) Formular 151  Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii on-line".

·               200     Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008) Formular 200  Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2008.

·               201    Declaraţie privind veniturile din străinătate (OMEF 2371/2007)   Formular 201   Declaraţia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate. Aceste venituri provin din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară şi pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se depune şi de către cei care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă timp de 3 ani, conform art. 7 Cod Fiscal. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

·               204   Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OMEF 2371/2007)   Formular 204   Se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul căreia se realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole. Asociaţiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declaraţie pentru fiecare categorie. Declaraţia se depune de către asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice.  Acesta va transmite o copie a declaraţiei fiecărui asociat. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·               205   Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit (OMEF 2371/2007)     Formular 205  Se completează de către plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate acestora. Se depune pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. PROGRAM  

·               208   Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Formular 208    Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. PROGRAM  

·               209   Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Formular 209   Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în situaţia în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacţii, atunci se depune câte o declaraţie pentru fiecare tranzacţie. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·               210     Fişa fiscală (OMEF 2293/2007) Formular 210  Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatori pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat. Se foloseşte programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM

           220    Declaraţie privind venitul estimat  (OMEF 2371/2007)  Formular 220  Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Nu depun contribuabilii care realizează venituri din arendare. Cei care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie corespunzător cotei care îi revine din proprietate. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·            221    Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007)   Formular 221 Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·            222   Declaraţie informativă privind începerea sau încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OMEF 2371/2007)  Formular 222   Se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată

·            223   Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice    (OMEF 2371/2007) Formular 223   Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole. Se depune câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se completează de către asociatul desemnat să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·            224   Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (OMEF 2371/2007)     Formular 224  Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul.

·            230   Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ    Formular 230 Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

·            250   Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OMEF 2371/2007) Decizie 250  Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare din operaţiuni cu valută la termen, primesc această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.

·            251   Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate realizate de persoanele fizice (OMEF 2371/2007) Decizie 251  În baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).

·             253   Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Decizie 253    În baza declaraţiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie, care stabileşte suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.

·            254   Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Decizie 254  - În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite decizia 254.

·            260   Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (OMEF 2371/2007) Decizie 260  În baza declaraţiei contribuabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

·            300   Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 1746/2008) Formular 300  Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM  . Formularul se poate depune şi prin Internet.  Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

·            301   Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 1498/2008) Formular 301 Se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM  Se poate depune şi prin Internet. Se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

·            308   Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 523/2007) Formular 308     (Application for VAT refund by the taxable persons non-registered for VAT purposes in Romania  established in another EU Member State )  Filling instructions in English  Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România,   stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

·            313   Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OMFP 530/2007)  Formular 313  Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic

·            321   Cerere de restituire de accize  (OMEF 420/2007) Formular 321 Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă

·             390   VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (OPANAF 552/2008) Formular 390   Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM   Se utilizează începând cu operaţiunile desfăşurate în trimestrul I al anului 2008

·            392   Declaraţie informativă privind  livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2006 (OANAF 86/2007) Formular 392       Formularul "Declaraţie informativă privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" se completează de către: persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a căror cifra de afaceri, este inferioară sumei de 10.000 euro, precum şi de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau în regimul special de scutire în condiţiile art. 152 din Codul Fiscal, în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este cuprinsă intre 33.817 lei şi 200.000 lei. Formularul se depune la organul fiscal competent, până la data de 1 martie 2007, inclusiv. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Programul este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice. PROGRAM  

·            392 A   Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 1/2008) Formular 392A Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 10.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii. Se depune până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice. PROGRAM

·               392 B  Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul … (OPANAF 1/2008) Formular 392B Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este cuprinsă între 10.000 de euro şi 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.   Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent;  la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asisten.ă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;  un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM

·            393   Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ...” (OPANAF 1747/2008) Formular 393  Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozi.iilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent;  la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asisten.ă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;  un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAM

·            394   Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (OPANAF 702/2007) Formular 394  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.  Declaraţia 394 se depune semestrial la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice  PROGRAM    Explicaţii 

·            400   Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) Formular 400   Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru plăţile făcute în anul precedent. Se aplică pentru veniturile din dobânzi realizate începând din 1 ianuarie 2007.  PROGRAM

·            500  Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 500     -  Se utilizează la înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către organele de control, precum si a sancţiunilor aplicate. Se completează în două exemplare

·            501  Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 501  -  Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor  

·               502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMEF 260/2007) Formular 502 -     Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil

·               503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 503  -     Se foloseşte la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de contribuabil

·               504 Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007) Formular 504    - Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmeşte in două exemplare de organul fiscal

·               710   Declaraţie rectificativă (OMFP 600/2004) Formular 710    -  Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet.

 FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR
·            Cerere de eliberare a cazierului fiscal   Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal

·            Cerere de informaţii privind creanţele intr-o ţară a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanţă emise în România. (OMEF 3659/2008) Formular   -    Document în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseşte de către administraţiile fiscale începând cu 1 ianuarie 2008.

·            Cerere de notificare privind creanţele intr-o ţară a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanţă emise în România. (OMEF 3659/2008) Formular   -     Document în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseşte de către administraţiile fiscale începând cu 1 ianuarie 2008.

·            Cerere pentru masuri de recuperare şi/sau  masuri asiguratorii privind creanţele intr-o ţară a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanţă emise în România (OMEF 3659/2008). Formular  -       Document în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseşte de către administraţiile fiscale începând cu 1 ianuarie 2008.

·         Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal Formular  Formularul se depune de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor. Se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi operatorii economici, precum şi la instituţia publică de la care au fost primite subvenţiile sau transferurile respective. Pentru anul 2007, formularul se depune până la data de 30 aprilie 2008. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă, cu codificarea informaţiei prin cod de bare PROGRAM

·          Declaraţie specială privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 şi MSP 112/2008) Formular Se depune de către contribuabilii nerezidenţi la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

·           Declaraţie de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007) Formular

·           Declaraţie de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane străine nerezidente (OANAF 1415/2007) Formular  Se completează de către persoanele juridice române care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţii de lucrări de construcţii, de montaj, activităţi de supraveghere , de consultanţă şi orice alte activităţi executate de persoane fizice sau juridice străine nerezidente.

·            Declaraţie fiscală privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei reprezentanţe în cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Formular  Se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis, respectiv a desfiinţat o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·            Declaraţie anuală privind impozitul pe reprezentanţe (OMFP 460/2004) Formular  Se completează de persoana juridică din străinătate care are o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată

·         Declaraţie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Formular  Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinţează. Se întocmeşte în două exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

·         Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc (OG 36/2000) Situaţie   Se completează de toţi organizatorii de jocuri de noroc. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Situaţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

·         Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (OMFP 262/2007) Formular   Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul "RO" , urmat de codul de identificare fiscală. Administraţia Finanţelor Publice va transmite noul certificat prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată. Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscrişi în evidenţa specială, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale.

·          Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2007) Formular  Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către persoanele juridice şi fizice pentru achitarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, etc., pentru achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum şi pentru transferul în conturile proprii al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete găsiţi în formularul de faţă. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor. PROGRAM

·         Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit (OMFP 1394/2006) Formular Se utilizează: la solicitarea eliberării unei adeverinţe de venit pentru persoane fizice.

·          Adeverinţă de venit (OMFP 1394/2006) Formular Se utilizează la atestarea veniturilor aflate în evidenţa fiscală pentru persoanele fizice.

·            Certificat de inregistrare fiscala (OMFP 262/2007) Formular  Se utilizează la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi contribuţii. Se eliberează de organul fiscal.

·            Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (OMFP 752/2006) Cerere   Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală, persoanele fizice completează această cerere. Certificatul atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri. El se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, sau în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.

·            Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (OMFP 752/2006) Certificat  Certificatul atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, de către persoanele fizice. Se eliberează de organul fiscal în următoarele situaţii: la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice; în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.

·            Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (OMFP 752/2006)  Cerere  Pentru eliberarea unui certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a persoanelor juridice, acestea trebuie să completeze o astfel de cerere.

·            Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare (Ordin ANAF 3/2007)  Cerere  Contribuabilii care se înfiinţează începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare, după înregistrarea în registrul comerţului trebuie să solicite eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. Ei depun la organul fiscal formularul de cerere şi o copie de pe certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comerţului.

·            Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (OMEF 102/2007)  Cerere   La depunerea primului decont de TVA de către persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în OMEF 102/2007, acestea vor depune la organul fiscal competent şi o cerere prin care solicită aplicarea regimului special. Cererea va fi însoţită de balanţa de verificare la data de 31.12.2006 şi fişa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit, efectuat în anul anterior, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienţi, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Se depune  şi  o declaraţie pe propria răspundere că nu s-au desfăşurat activităţi de export în domeniile prevăzute în ordinul menţionat.

·            Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (OMFP 752/2006) Certificat  Certificatul atestă îndeplinirea obligaţiilor bugetare de plată ale persoanelor juridice. Certificatul este valabil 30 de zile.

·            Certificat de obligaţii bugetare (OMFP 752/2006) Certificat  Organul fiscal, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, în următoarele situaţii: a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante; c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.

·            Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim  de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (HG 1861/2006) Declaraţie  Plătitorii de venituri depun această declaraţie la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.

·            Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007) Decizie  Se eliberează de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 şi a verificărilor efectuate.

·            Decizie de impunere anuală privind venitul din activităţi agricole – impunere pe norme de venit (OMFP 411/2006) Decizie  Pe baza Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole. Se ţine cont de plăţile efectuate în prealabil, de opţiunea sponsorizării unei organizaţii non-profit şi de cheltuielile cu bursa privată. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară. Activităţile agricole avute în vedere sunt de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc..

·            Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007) Decizie  Pe baza Declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul … , organul fiscal stabileşte impozitul pentru veniturile astfel obţinute. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară.

·            Decizie de impunere pentru plăti anticipate privind venitul din activităţi independente (OMFP 160/2004) Decizie Pe baza Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente, a Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul, sau a Raportului de inspecţie fiscală, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în tranşe trimestriale.

·            Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004) Decizie  Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. În baza Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal eliberează Decizia privind noul domiciliu fiscal.

·            Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004) Decizie  Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de către organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal

·            Înştiinţare -  (OPANAF 1752/2008) Instiintare  Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuţii de cercetare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta.

·            Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Instiintare  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii înregistraţi la data de 1 septembrie 2006 au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Până la data de 30 septembrie 2006, administraţiile finanţelor publice înştiinţează toţi contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competenţă asupra acestei obligaţii.

·            Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/) Notificare  Acest document este transmis contribuabilului când organul fiscal modifică din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus)

·            Notificare privind modul de completare a formularelor 070 şi 080  (OMFP 1346/2006) Notificare   La primirea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţiei de menţiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări.