Top_balanta

Nota informativa nr 15/2009

Nota informativă nr 15/2009 privind tichetele cadou utilizate pentru campanii de marketing , studiul pieţei , promovarea pe pieţe existente sau noi conform Legii nr .193/17/05/2006 – actualizată păna la data de 1 septembrie 2009 - contabil , fiscal si comercial

 

1.Unitaţile care pot achizitiona tichete cadou :

Fac parte din categoria angajatorilor , sînt prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, denumită în angajatori:

a) regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate;

b) instituţiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii;

c) instituţiile financiare şi instituţiile de credit;

d) organizaţiile cooperatiste, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile nonprofit, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române;

e) persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă.

 

2.Unitatile emitente de tichete cadou

- Unitatile emitente de tichete cadou sint unitati cu activitate specializata in domeniu, numai pe baza autorizatiei de functionare acordate de Ministerul Finantelor Publice

- continutul minimal al tichetului cadou:

- numele si adresa emitentului

- valoarea nominala a tichetului

- date referitoare la perioada de valabilitate

- spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat

- valoarea unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei

 

3.Ghid practicutilizare tichete cadou e pentru campanii de marketing , studiul pieţei , promovarea pe pieţe existente sau noi

  • Pasul nr.1 – verificaţi daca va incadrati in categoreria de “angajatori” asa cum este definita la punctual nr.1 din prezenta informare

 

  • Pasul nr.2 - organizati-va campania de marketing, studiul pietei , promovarea pe piete existente sau noi , prin decizia administratorului, complectarea unor proceduri de desfasurare al acestor campanii sau activitati, respectind Ordonanta nr.99/2000 , legea comertului, cu complectarile si modificarile ulterioare si normele de aplicare.

Atentie !  aceste sume destinate achizitiei de tichete cadou pentru campanii de marketing trebuie sa fie prevazute in bugetele proprii, care sint aprobate potrivit legii, in pozitii distincte de cheltuieli, denumite “tichete cadou” (art.2 din Legea nr.193/2006, pctul 2.2 din Norme).

 

  • Pasul nr.3- alegeti o unitate emitenta autorizată de astfel de tichete cadou speciale pentru activitatile de marketing .

 

Aceste tichete prin tiparire NU CUPRIND SPATIU PENTRU INSCRIEREA NUMELUI SI PRENUMELUI SALARIATULUI/ANGAJATULUI SI INTERDICTIILE PREVAZUTE PENTRU ANGAJATI CARE SE IMPRIMA PE VERSO TICHETULUI CADOU. Se incheie un contract de colaborare pentru achizitia tichetelor cadou pentru campanii de marketing.Se comanda tichetele cadou pentru aceasta campanie, asa cum le-aţi prevazut in procedurile de la pasul nr.2

 

  • Pasul nr.4 - achitarea tichetelor cadou , care sînt achizitionate direct de la unitaţi emitente (conform punctului 2 din informare) se achita prin transfer bancar atit contravaloarea nominala a tichetelor cadou , cit si pretul imprimantului reprezentind tichetul cadou , inainte de livrare (art.8 din Legea nr.193/2006).

 

  • Pasul nr.5 – recepţia tichetelor cadou

Avănd in vedere ca tichetul cadou reprezinta bilete de valoare (pct.1.2 din Norme la Legea nr.193/2006), se complecteaza “Nota de receptie “ - formular disponibil pentru complectare pe www.jeler.ro, la sectiunea contabilitate - formulare.

Monografie contabila : achizitie tichete cadou campanie:

532.08 = 401 contravaloarea tichetelor

628 =401 contravaloarea imprimatului

442.06= 401 tva deductibil aferent

Evidenta contabila , in baza notei de receptie complectata , se face cantitativ si valoric pe tipuri de tichete cadou receptionate (de 10 lei, 20 lei, etc), deschizindu-se cite o fisa de magazine (formular disponibil si explicat pe www.jeler.ro, sectiunea contabilitate-formulare) pentru fiecare valoare tichet cadou.

  • Pasul nr.6 - utilizarea tichetelor cadou pentru campanii marketing:

 

Cazul A : Le oferiţi colaboratorilor Dvs., cu care aveti incheiate contracte de colaborare comerciale, in care aveti trecut ca pot beneficia de campanile dvs/ de marketing.(daca nu aveti precizat un astfel de articol, e bine sa intocmiti un act aditional la contractele comerciale de colaborare)
- persoane juridice
Se stabileste cantitatea si valoarea tichetelor cadou care se ofera , conform procedurii stabilite pentru campania de marketing (pasul nr.2). Se intocmeste “aviz de expediere” pentru tichetele cadou oferite colaboratorilor persoane juridice, trecindu-se cantitatea si valoarea tichetelor oferite. Nu uitati !! pe aviz se scrie “nu se factureaza, oferite pentru campania de marketing”.

- pentru unitatea care le ofera in campania de marketing:

 

Monografie contabila : livrare tichete cadou campanie marketing

623 “analitic reclama si publicitate” = 532.08 contravaloarea tichetelor

Pe baza avizului expediere se inregistreaza la “iesiri” in fisa de magazine tichetele cadou predate colaboratorilor.

Din punct de vedere fiscal , conform Codului Fiscal, respectiv Legea nr.571/2003, cu complectarile si modificarile ulterioare , la art.21 alin. 2 “sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si “ , “cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi”, deci sint deductibile la impozitul pe profit.-dar atentie!!! respectind toti pasii!!!

- pentru unitatea care le primeste , ca rezultat al campaniei de marketing al furnizorului sau:

Tichetele cadou sint primite in gestiune pe baza avizului de expediere.Se intocmeste nota de receptie si fisa de magazie.

Monografie contabila: intrari tichete cadou campanii marketing:

532.08 tichete = 758.08 alte venituri din exploatare - cu contravaloarea ichetelor

Utilizarea tichetelor cadou primite , in urma unor campanii de marketing al furniorilor:

1/ se pot plati facturi pentru diferite cumparaturi ale companiei Dvs, la diferiti furnizori care sint autorizati pentru decontarea tichetelor , gen hipermarcheturi, alimentari, papetarii, etc

Monografie contabila : achitare furnizori achizitii diverse:

401 furnizori =532.08 tichete – contravaloare tichete.

Atentie!!! trebuie sa primiti bon de casa de marcat fiscal pe care apare tip de plata tichete. Pe baza bonului fiscal , se opereza la iesiri in fisa de magazie al tichetelor cadou .

2/ se ofera angajatilor proprii (vezi cazul B)

3/se ofera unor clienti persoane fizice (vezi cazul C)

 

Cazul Ble oferiti angajatilor Dvs., care au fost implicate in mod direct in cadrul unor campanii de marketing. Atentie aceste tichete nu sint cele oferite pentru diferite evenimente sociale!!!
Pentru a nu se confunda cu tichetele cadou pentru diferite evenimente sociale , aveti mare grija sa complectati cu lux de amanunte procedurile pentru campania de marketing , respectind Ordonanta nr.99/2000 , legea comertului, cuprindererea acestei cheltuieli in buget si criteriile de acordare al acestor tichete cadou.
 Se intocmeste tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de aceste tichete, se trec cantitatea oferita, valoare nominala tichet, valoare totala, semnatura de primire. 
 Se face total cantitate tichete oferite, si se intocmeste pe baza acestui tabel “bon de consum” (formular disponibil si explicat pe www.jeler.ro, sectiunea contabilitate-formulare)

Monografie contabila : acordare tichete cadou in campanie marketing:

623 analitic reclama si publicitate = 532.08 tichete – cu contravaloare tichete


Din punct de vedere fiscal , pentru societatea care le ofera sint deductibile fiscal , ca si in cazul A.

Legea nr.193/2006 mai prevede la art. 12 alin. (2) “sumele corespunzătoare tichetelor cadou acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial”, iar normele prevad la pct. 11.1.”sumele corespunzătoare tichetelor cadou acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit. si respectiv la pct. ”asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou acordate de angajator nu se calculează şi nu se reţin nici pentru salariat, nici pentru angajator contribuţiile obligatorii de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.
Angajatorii nu datorează pentru sumele corespunzătoare tichetelor cadou acordate angajaţilor nici contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută in Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare”Deci angajatorul nu datoreaza taxe si impozite la bugetul de asigurari sociale si fonduri speciale pentru aceste tichete cadou oferite.

Din punct de vedere fiscal pentru angajati – conform celor de mai sus , nu datoreaza impozite si taxe ale bugetului de asigurari sociale si fonduri speciale , dar atentie!!! conform Codului Fiscal, respectiv Legii nr.571/2003 , art.78 alin.2 sint impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit (cota unica de 16%), “veniturile din alte surse “ , iar in normele de aplicare al Codului Fiscal la pct.152 este prevazut “ in aplicarea art.78 alin.2 din Codul Fiscal , in aceasta categorie se include , de exemplu urmatoarele venituri realizate depersoanele fizice:… tichete cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri de salarii”.Despre calculul impozitului si termenului de plata ,Codul Fiscal prevede la art.79 alin 1 “Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri , prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut….Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei care a fost retinut”.

Monografie contabila : impozit alte venituri persoane fizice:

461 debitori diversi = 446. impozit retinere la sursa alte venituri

531.1 casa = 461 incasare in numerar impozit alte venituri, de la angajat

446 = impozit = 512.1 banca –achitare op impozit de catre angajator

Nu uita: se declara la impozit venituri alte surse in declaratia 100, pina in data de 28 februarie al anului urmator declaratia 205 pentru impozitele cu retinere la sursa.

 

Cazul Cle oferiti clientilor Dvs- persoane fizice  - atentie din nou la pasul 2 in care stabiliti conditiile de acordare!

Se intocmeste ca si in cazul B un tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de aceste tichete , apoi se intocmeste pe baza acestui tabel bonul de consum si se complecteaza fisa de magazine la rubrica “ iesiri”.

Monografiile contabile sint identice ca si la Cazul B de mai sus. Desigur ar trebui cind oferiti tichetele cadou sa cereti bani pentru impozitul pe venituri din alte surse.Daca doriti sa suportati Dvs acest impozit , nu uitati ca este o cheltuiala nedeductibila, si valoarea tichetelor reprezinta suma neta , iar cota de 16% se aplica la suma bruta, deci regula este calculul cu “suta micsorata” .

 

Cazul D - folositi tichetele cadou primite in aceste campanii de marketing pentru protocol. Nu uitati cheltuiala cu protocolul este deductibila limitat,la calculul impozitului pe profit. Se intocmeste o decizie al administratorului societatii care stabileste ca aceste tichete se vor utilize pentru protocol, si in baza aceteia se va intocmi bonul de consum si se va opera in fisa de magazine.

 

Monografie contabila: destinatie tichete cadou pentru protocol:

623 analitic protocol = 532.08 tichete cadou – contravaloarea tichetelor cadou

 

4.Alte prevederi :

Cu privire la valabilitatea tichetelor cadou in general, Legea nr.193/2006 si a normelor de aplicare prevad urmatoarele:

1.3. Imprimatul reprezentând tichetul cadou se emite pe suport hârtie pe care se imprimă valoarea nominală şi elementele obligatorii care asigură circulaţia acestuia în condiţii de siguranţă.

Art. 6 - Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel puţin următoarele:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui sal

ariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;

e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

5. Imprimatul reprezentând tichetul cadou emis de unitatea emitentă este valabil numai dacă conţine următoarele elemente obligatorii:

a) seria numerică într-o ordine crescătoare pentru tichete cadou şi separat pentru tichete de creşă, corespunzătoare numărului de tichete comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor;

b) numele şi adresa emitentului;

c) date care definesc angajatorul;

d) valoarea nominală a tichetului, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;

e) perioada de valabilitate a tichetului;

f) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este îndreptăţit să utilizeze tichetul de creşă;

g) interdicţii în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, prezentelor norme metodologice şi prin contractul comercial de prestări de servicii încheiat între angajator şi unitatea emitentă;

h) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

 

12.5. La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achiziţionate într-o lună calendaristică şi nedistribuite salariaţilor se reportează şi pot fi utilizate în luna calendaristică următoare. Se interzice angajatorului returnarea către unităţile emitente a tichetelor achiziţionate de la acestea şi neutilizate, precum şi primirea acestor tichete de către unităţile emitente, indiferent de motiv.

Bibliografie:

- Legea nr. 571/2003 Codul fiscal , cu normele de aplicare, cu complectarile si modificarile ulterioare

- Legea nr.193/2006 cu normele de aplicare, cu complectarile si modificarile ulterioare

- Site www.mfinante.ro

- Ordonanta nr/99/2000 cu normele de aplicareDocumentul  in format pdf se poate descarca aicilogo_jeler