Top_balanta

Nota informativa nr.10/2009

Nota informativa nr.10/2009 privind drepturile si obligatiile personalului pe perioada delegarii in alta localitate , precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii , in interesul serviciului , prevazut prin Hotarirea nr.1860 din 21.12.2006 ,actualizat pina la data de 19 decembrie 2008  - cheltuieli deductibile la impozitul pe profit privind delegatiile .

Cadrul legal : Hotarirea nr.1860 din 21.12.2006 cu modificarile ulterioare . Codul Fiscal-titlul II si titlul III.

Nota: aceasta informare desi este lunga va este uitila atit integrala cit si pe capitole. In situatia in care doriti un anumit detaliu , alegeti aliniatul dorit!

 

Conditii obligatorii pentru persoanele trimise in deplasare:    

        ·  
Sa fie incadrat cu contract de munca , avind calitate de salariat    
        · 
Sa fie specificat in contractul individual de munca si in contractele colective de munca , ca se acorda drepturi banesti pe perioada delegarii     
        ·  Delegarea personalului se dispune in scris de catre conducatorul unitatii (vezi formular ordin de deplasare pe site jeler.ro)   
        ·  Executarea sarcinilor pe perioada delegarii se considera munca prestata in realizarea obligatiilor conform contractului de munca(se ponteaza normal , in foaia de pontaj - vezi formular de pontaj pe jeler.ro)

        ·  Persoana aflata in delegare trebuie sa-si desfasoare activitatea in cadrul programului normal de lucru al unitatii la care se efectueaza delegarea

       ·  Pe timpul delegarii , persoana isi pastreaza functia , clasa , gradul  professional si treapta de salarizare


1.DREPTURILE BANESTI PENTRU DELEGAREA IN ALTA LOCALITATE
A1.  Indeminzatia de delegare conditii:

         --->   Delegatia sa fie intr-o localitate situate la o distanta mai mare de 5 km de de localitatea in care isi are locul permanent de munca
         --->    Numarul zilelor calendaristice pentru diurnal se socoteste de la data si ora plecarii pina la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerindu-se fiecare 24 de ore cite o zi de delegare
         --->    Pentru delegarea cu o durata de o singura zi , precum si pentru ultima zi , diurnal se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore ( atentie cum complectati ordinal de deplasare plecarea si sosirea!!!)

          --->   Indemnizatia  zilnica (diurna) este de 13 lei, prin Codul Fiscal art.21 lit. b suma indemnizatiei de deplasare poate creste pina la 2,5 ori nivelul legal stabilit, adica pina la 32,50 lei pe zi.


A2. Cheltuieli de transport, conditii:


      =>   Sa fie deplasarea in localitati situate la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca
      =>   Decontarea cheltuielilor de transport dus-intors , sint deductibile , dupa cum urmeaza:
                 ·  Cu avionul , pe orice distanta , clasa economica
                 ·  Cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II –a pe distante de pina la 300 km, si dupa tariful clasei  I, pe distante mai mari de 300 km
                 ·  Cu navele de calatori, dupa tariful clasei I
                 ·  Cu mijloacele de transport auto si transport in comun, dupa tarifel stabilite pentru aceste mijloace
                 ·  Cu mijloacele de transport auto ale unitatilor, cu incadrarea consumurilor lunare de combustibil , stabilite potrivit legii
                 ·  Cu autoturismul proprietate persoanala- cu aprobarea conducatorului unitatii .In situatia in care se deplaseaza in aceeasi masina mai multi salariati, conducatorul unitatii trebuie sa aprobe acest lucru. Se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi (se va face calcul km pe ordinal de deplasare)
                ·   Vagonul de dormit pentru calatoriile efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km si cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii
      =>   Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza , precum si comisionele percepute de agentiile de voiaj
      =>   Cheltuieli pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port in cazul in care acestea sint situate in alta localitate
      =>   Cheltuieli de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea , cu mijloace de transport in comun , dus-intors , pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii, ori locul de cazare
      =>   Cheltuieli efectuate cu mijloace de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii
      =>   Taxele pentr trecerea podurilor
      =>   Taxele de traversare cu bacul
      =>   Taxele de aeroport , gara, autogara sau port 
      =>   Alte taxe privind circulatia pe drumurile publice , prevazute de dispozitiile legale in vigoare 


Atentie!    Decontarea cheltuielilor de transport  in si din localitatea  de delegare se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie platite in numerar.Cele platite prin banca se face cu factura.


Cheltuielile de transport se deconteaza pe baza de documente justificative 

 A3.Cheltuieli de cazare , conditii: 

         ·   Deplasarea in delegatie sa fie intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate inapoia la sfirsitul zilei de lucru
        ·    Decontarea se face pe baza documentelor justificative , in cazul structurilor de primire turistice, pentru o camera cu pat individual, sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera , pentru o camera cu doua paturi , a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori
        ·    In situatia in care personalul aflat in delegare nu se cazeaza , cheltuielile de cazare se compenseaza prin plata, pentru fiecare noapte , a sumei de 30 lei
        ·    Se deconteaza si taxa de parcare hoteriera, taxa de statiune si alte taxe prevazute legal
        ·    Daca in costul cazarii este inclus si micul dejun , se deconteaza si contravaloarea acestuia 


EXCEPTII DE LA REGULILE DE MAI SUS
 

 • Persoana aflata in delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegarii, a desfasurat activitatea peste durata normala de lucru sau intr-una din zilele de repaus saptaminal sau sarbatoare legala , confirmata de unitatea la care s- a efectuat delegarea , beneficiaza , cu aprobarea conducerii unitatii sale, de timp liber in compensare.
 • Persoana care in perioada delegarii isi pierde temporar capacitatea de munca ( concediu medical) beneficiaza , pe timpul incapacitatii , pe linga indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, atit de indemnizatie de delegare, cit si de decontarea cheltuielilor de cazare.Persoana respectiva respective nu primeste aceste drepturi in cazul internarii in spital sau al parasirii localitatii unde este in delegatie
 • In cazul in care conditiile de transport permit ca persoana aflata in delegare sa se inapoieze zilnic in localitatea de domiciliu , dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde este trimisa in delegare , conducatorul unitatii poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sint mai mici decit cele pentru plata indemnizatiei zilnice de delegare si a cazarii si daca aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul detasarii/ In aceasta situatie nu se acorda indemnizatia zilnica de delegare\
 • Cheltuielile de transport se deconteaza si in urmatoarele situatii:
 • 1/persoana este chemata , inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se afla delegarea
 • 2/persoana intrerupe delegarea si se inapoiaza in localitatea locului ei de  munca obisnuit, din cauza incapacitatii temporare de munca , dovedita cu certificate medical
 • nu se admit la decontare: taxele percepute suplimentar pentru bagaje personale, cheltuieli de transport ale persoanei care are asigurat, de catre unitate, transportul gratuit in interesul serviciului,cheltuieli de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea delegarii , a ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cause de ordin personal, cheltuieli  de transport, in cazul in care salariatul intrerupe timpul aferent delegarii din cauza unor interese personale
 • in cazul in care cazarea s-a facut intr-o structura de primire turistica de confort superior  celei de 3 stele, se deconteaza numai 50%din tariful de cazare perceput
 • persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decit aceea in care isi are domiciliul nu beneficiaza , pe timpul cit este trimisa in delegare in localitatea de domiciliu, de indemnizatie de delegare si cheltuieli de cazare, se deconteaza doar cheltuielile de transport
 • beneficiaza de toate aceste drepturi si persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati in legatura cu sarcinile lorde serviciu
 • in situatia in care organizatorul instructajelor sau al altor activitati asigura integral masa participantilor , acestia nu beneficiaza de indemnizatia zilnica de delegare
 • in situatia in care delegarea expira in ziua de vineri sau intr-o zi care precede o zi de sarbatoare legala, si persoana ramine in localitatea  respective , in interes personal, inca cel mult 48 de ore , conducerea unitatii poate deconta costul transportului la inapoiere.Pentru zilele respective , persoana in cauza nu beneficiaza  de decontarea cheltuielilor de cazare si de indemnizatia zilnica de delegare.


 

   ATENTIE - ALTE PREVEDERI : 

       ·  Este interzisa fixarea de la inceput a duratei delegarii pentru o perioada mai mica decit cea efectiv neccesara pentru executarea sarcinilor respective , precum si fractionarea delegarilor prin rechemarea nejustificata a personalului inainde de indeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea
       ·  Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare·nerespectarea prevederilor prezentei hotariri atrage, dupa caz , raspunderea disciplinara , civica, contraventionala sau penala a celor vinovati·persoana trimisa in delegare are dreptul sa primeasca un avans in numerar , stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decit totalul cheltuielilor de delegare pentru 30 zile calendaristice·pentru persoana trimisa in delegare in interesul altei unitati, potrivit unor prevederi legale sau intelegeri intre unitati, cheltuielile de delegare se suporta de unitatea respectiva.In asemenea cazuri , unitatea din care face parte persoana poate avansa  acesteia , la cererea sa , suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar acesta la inapoiere , sa restituie avansul primit unitatii al carei salariat este.
         ·  Persoana trimisa in delegare ESTE OBLIGATA SA OBTINA PE ORDINUL DE DEPLASARE , de la unitatea la care se deplaseaza , VIZA SI STAMPILA CONDUCATORULUI UNITATII sau inlocuitorul acestuia, indicind DATA SI ORA SOSIRII SI A PLECARII.
Sint scutite de aceasta directorii generali, directorii si directorii adjuncti.

 1. DREPTURILE BANESTI PENTRU DELEGAREA IN CADRUL LOCALITATII

    B1.  Cheltuieli de transport, conditii: 

         ·  Personalul incadrat in functii pentru care, prin fisa postului , are stabilite sarcini care necesita deplasari  frecvente cu mijloace de transportin comun, inclusive cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu  
         ·   Decontarea cheltuielilor de transport se efectueaza de regula lunar, pe baza unei note justificative aprobate de conducatorul unitatii, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate , insotita de actele doveditoare, sau, in cazul metroului, de o declaratie pe propria raspundere  
         ·  Decontarea cheltuielilor de transport efectuata pe baza de abonament se poate face numai cu aprobarea si pe raspunderea conducatorului unitatii din care face parte persoana si a conducatorului compartimentului financiar-contabil al acesteia si numai in cazul cind din calcul rezulta ca acest sistem este mai economic decit utilizarea biletelor de calatorie individuale 
          ·  Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat in interesul serviciului in aceiasi localitate este permisa numai pentru sarcinile de serviciu ( a nu se confunda cu cheltuielile de transport de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu)