Top_balanta

Nota informativa nr.8/2009

Nota informativa nr.8/2009 privind concedierea angajatilor , prin desfintarea (reducerea) locului de munca. Cadrul legal: Codul Muncii si  Contractul Colectiv de Munca la nivel national

 

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului , reprezinta incetarea contractului  individual de munca determinate de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia (art.65 alin.1). 

Obligatiile angajatorului:

--  Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva sis a aiba o cauza reala si serioasa

--  Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva*.

--  Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:

     a) motivele care determina concedierea

     b) durata preavizului

     c) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (salariatul are la dispozitie un termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, pentru a-si manifesta in scris consimtamintul cu privire la noul loc de munca)

--  Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

--  Persoanele concediate beneficiaza de dretul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare. Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu , beneficiaza , de un preaviz platit de minimum 30 de zile lucratoare

--  In perioada preavizului clauzele contractului individual de munca ramin nemodificate, iar partile isi mentin toate drepturile si obligatiile pe care le au in temeiul acestuia.

--   Salariatul este obligat sa se prezinte la lucru, iar angajatorul este obligat s ail plateasca. In aplicarea principiului protectiei salariatului si in conformitate cu scopul reglementarii preavizului, singura modificare consta in dreptul salariatilor de a absenta patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi, orele absentate putindu-se acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron.

--   In situatia in care in perioada preavizului salariatul absenteaza nemotivat , suspendarea contractului contractului nu va determina si suspendarea termenului de preaviz, deoarece ar fi inechitabil ca salariatul sa poata determina , prin propria sa fapta, prelungirea termenului de preaviz.

--  Atentie! la art.67 se prevede ca “salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combaterea somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil” .

In contractul colectiv de munca la art.78 alin 1) “la incetarea contractului de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului , angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de cel putin un salariu lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi”

--  Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 9 luni de la luarea masurilor de desfacere a contrctului individual de munca pentru desfintarea postului are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organiztiilor sindicale sis a faca publica masura.

Se instiinteaza in scris  angajatii concediati de pe aceste posturi, care au termen maxim 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii , pentru a-si exprima expres consimtamintul cu privire la locul de munca oferit.

In situatia in care salariatii care au dreptul sa fie reangajati nu isi manifesta in scris consimtamintul in termenul de mai sus sau refuza locul de munca oferit , angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.

--   In situatia in care angajatii revin pe posturi , acestia vor fi angajati fara examen sau concurs, ori perioada de proba, se intocmeste un nou contract de munca.

 Atentie!!!!

 - concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta

-   in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decit cele precizate in decizia de concediere 

 -   in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal , instanta va dispune anularea ei si va oblige angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate , majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care a beneficiat salariatul

-   la solicitare salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere 

*Ce inseamna concedierea colectiva?      

 Se intelege concedierea , intr-o perioada de 30 de zile calendaristice , din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:

     a) Cel putin 10 salariati , daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 salariati si mai putin de 100 de salariati

      b) Cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati , dar mai putin de 300 de salariati

      c) Cel putin 30 salariati , daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 salariati.

Obligatiile angajatorului la concedierea colectiva e putin diferita si va face obiectul altei note informative. 

Precizam ca angajatul pentru care I se inchide contractul individual de munca prin desfiintarea postului, poate beneficia de somaj, daca are 12 luni lucrate in ultimele 24 luni si trebuie sa se prezinte cu decizia de inchidere al contractului de munca la AJOFM . (la agentia judeteana de ocupare a fortei de munca).