Top_balanta

Compensare fara numerar

Procedura contabila privind utilizarea ordinelor de compensare si  imputernicire pentru serviciul de compensare in   cadrul  S.C. ____________________________ S. R.L

Avind in vedere Decizia nr._____/__________ a administratorului S.C. ____________________SRL  si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.2.226/2006 cu modificarile  si complectarile ulterioare, privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,si Hotarirea nr.685/1999 cu modificarile si complectarile ulterioare si Ordonanta de Urgenta nr.77/1999 cu complectarile si modificarile ulterioare am stabilit urmatoarea procedura:

 SC__________________ SRL va intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile catre orice creditor, respectiv la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, care va cuprinde:

    a)  elemente de identificare a calităţii de debitor:

    - denumirea, sediul social şi codul fiscal;

    - denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului;

    - numărul, data emiterii şi valoarea facturii ce urmează sa fie plătită creditorului;

    b) elemente de identificare a calităţii de creditor:

    - denumirea, sediul social şi codul fiscal;

    - denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului;

    - numărul, data emiterii şi valoarea facturii ce urmează sa fie încasată de la debitor;

    c) alte elemente:

    - volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanţatoare, inclusiv dobânzile aferente;

    - volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz;

    - volumul creanţelor fata de persoanele juridice, care se finanţează total sau parţial de la bugetul de stat;

    - volumul creditelor comerciale acordate de agenţii economici, nerambursate la scadenta

 

Definitii:

     1. Compensare fără numerar - stingerea obligaţiilor de plata reciproce între doua sau mai multe persoane juridice, pana la concurenta obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare.

    2. Compensare de mica valoare - anularea obligaţiilor de plata reciproce sub 10.000 lei.

    3. Compensare succesiva închisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice care privesc perioada trecută şi care sting datoriile existente la un moment dat între părţi.

    4. Compensare succesiva deschisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice între doua sau mai multe persoane juridice pentru datorii certe existente, înregistrate în contabilitate, cu excepţia celor pentru care s-au introdus acţiuni la instanţele judecătoreşti.

    5. Persoane juridice - agenţii economici organizati sub forma de societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, regii autonome, instituţii publice, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi alţi contribuabili, persoane juridice.

    6. Persoana juridică iniţiatoare - persoana juridică care solicita stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.

    7. Persoana juridică destinatara - persoana juridică care accepta compensarea unei creanţe prin datoria sa către initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce.

    8. Serviciu de compensare - agentul de intermediere care primeşte, analizează şi negociaza periodic, în prezenta reprezentanţilor persoanelor juridice, compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.

    9. Instrument de plata - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare în baza procesului-verbal de compensare prin care clientul şi furnizorul îşi lichidează datoriile de valoare egala.-anexa nr.1.

    10. Inspector de compensare - persoana care reprezintă persoana juridică ce solicita serviciului de compensare sa îi presteze activităţi în vederea compensării.

    Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare şedinţa, printr-o împuternicire acordată de persoanele care reprezintă persoana juridică. La fiecare şedinţa de compensare documentul de împuternicire se prezintă la serviciul de organizare a şedinţei de compensare.

    Documentul este prezentat în anexa nr. 2. Fiecare persoana juridică este responsabilă de editarea şi gestionarea formularelor respective, acestea având caracter de regim special.

    11. Agent de compensare - persoana care reprezintă serviciul de compensare în şedinţele de compensare. Agentul de compensare conduce şedinţa de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat de conducătorul serviciului de compensare.

    12. Ziua de compensare - ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare.

ORDINUL DE COMPENSARE:

 

I.La ce serveste , in cite exemplare se intocmeste, unde circula si cum se arhiveaza

 

1.Serveste:

 

 • Ca document de baza pentru compensarea succesiva a obligatiilor de plata reciproce dintre persoane juridice
 • Obiectul compensarii succesive il constituie stingerea datoriilor , cu creantele reflectate in contabilitatea persoanelor juridice
 • Ordinul de compensare se anexeaza la nota contabila
 • Ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului
 • In alte scopuri prevazute expres de lege

 

    2.   Se intocmeste , in doua exemplare .

             Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare pentru efectuarea compensariilor, in functie de numarul de participanti la compensare.

             In situatia in care datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile , cu o valoare mai mare de 10.000 lei , pentru facturile care se incadreaza in aceste conditii, ordinele de compensare se inregistreaza la compensarea electronica , care se transmit Institutului de Management si Informatica

             In situatia in care suma reprezentind contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei se poate efectua fara compensarea electronica, doar intre societati, cu respectarea prezentei proceduri si formulare.

             Data efectuarii stingerilor datoriilor si a creantelor este cea a ordinului de compensare.

             Toate datele furnizate de societate trebuie sa fie corecte, in caz contrar atrage raspunderea civila si penala potrivit legii.

        

3.Circula:

   a)La furnizor:

 • La compartimentul financiar-contabil , pentru inregistrarea in contabilitate (1 exemplar)

   b) la cumparator:

 • La compartimentul financiar-contabil , pentru inregistrarea in conatbilitate (1 exemplar)

 

4.Se arhiveaza:

 1. la furnizor:
 • la compartimentul financiar-contabil (1 exemplar)
 1. la cumparator:
 • la compartimentul financiar-contabil (1 exemplar)

 

       II.Gestionarea ORDINELOR DE COMPENSARE:

 

 Ordinele de compensare alocate pentru anul fiscal 2010 sint:

               

Nr.crt

Tip document:

Seria:

Numerele:

De la :

Observatii:

1.

Ordin de compensare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Masuri de siguranta pentru evitarea faptelor ilegale

 

   Semnarea si stampilarea ordinelor de compensare este obligatorie:

 • atit de catre persoana care emite ordinul de compensare
 • cit si de catre persoana care primeste ordinul de compensare

 

Imputernicire

 

1.a) La ce serveste , in cite exemplare se intocmeste, unde circula si cum se arhiveaza

 

 • se complecteaza in situatia in care se esfectueaza compensarea electronica, prin societati autorizate care efectueaza compensarea.
 • Desemneaza inspectorul de compensare, pentru fiecare sedinta

 

Este formular cu regim intern de tipărire şi numerotare, inseriere.

 

b)  Serveşte la:

 • Serviciul de organizare a sedintei de compensare, de catre inspectorul de compensare desemnat

 

 1.  Se întocmeşte, în două exemplare de catre administratorul societatii

 

2. Circulă, după caz:

 • la societate exemplarul 2 ,la compartimentul financiar-contabil;
 • la inspectorul de compensare desemnat exemplarul nr.1 pentru prezentarea la serviciul de organizare a sedintei de compensare

 

4. Se arhivează, după caz:

 • la societate la compartimentul financiar-contabil;
 • la inspectorul de compensare desemnat

II.Gestionarea Imputernicirilor pentru compensare

 

 IMPUTERNICIRI pentru compensare alocate pentru anul fiscal 2010 :

              

Nr.crt

Tip document:

Seria:

Numerele:

De la :

Observatii:

1.

IMPUTERNICIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Masuri de siguranta pentru evitarea faptelor ilegale

 

   Semnarea si stampilarea  IMPUTERNICIRE este obligatorie.

 

 ATA_______________
SC____________S.R.L 
ADMINISTRATOR__________________