Top_balanta

Inventarierea

Inventarierea elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitularilor proprii deţinte,cel puţin odată in cursul exerciţiului financiar (inventar anual) Conform ORDIN nr. 2861 din 09 /10 /2009

 

Entitatile care au obligaţia să efectueze inventarul anual obligatoriu , respectiv elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii deţinute:

-         societaţile comerciale

-         subunitaţile fără personalitate juridică, cu sediul in străinatate, care aparţin societăţilor comerciale, precum si subunităţile fără personalitate juridică din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in străinătate

-         persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate , să organizeze şi să conducă evidentă contabilă in partidă simplă (pfa-urile)


 ETAPELE INVENTARIERII:


 Etapa 1.Se emit proceduri proprii privind inventarierea , care vor fi aprobate de administrator şi se vor transmite comisiilor de inventariere.*

 Etapa 2. Se intocmeşte decizia de inventariere , emisă de către administrator. In această decizie de numire se menţionează in mod obligatoriu :

-         componenţa comisiei: numele preşedintelui şi a membrilor comisiei.
Atentie ! din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii , contabilii care ţin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari. In condiţiile in care entitaţile nu au nici un salariat care sa poata efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administrator .(se consemneaza in decizie).Inventarierea se poate efectua atăt cu salariaţii proprii, căt si pe baza de contracte de prestări servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.

-         Modul de efectuare a inventarierii

-         Metoda de inventariere utilizată

-         Gestiunea supusă inventarierii

-         Data de incepere si de terminare a operaţiunilor

  Comisiile de inventariere sunt coordonate , acolo unde este cazul , de catre o comisie centrală, numită tot printr-o decizie scrisă, emisă de administrator.(Anexa nr.1)

 Etapa 3.  Complectarea declaraţiei gestionarului , înainte de începerea operaţiunii de inventariere, din care să rezulte că:

-         gestionează bunuri si in alte locuri de depozitare

-         in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinind tertilor, primite cu sau fara documente

-         are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunostiinţă

-         are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate(livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente

-         a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale

-         deţine numerar sau alte hărtii de valoare rezultate din vănzarea bunurilor aflate in gestiunea sa

-         are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

-         Gestionarul va menţiona felul, numărul şi data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune.

Atentie!!! Declaraţia se datează şi se semnează de catre gestionar si de către comisia de inventariere. (Anexa nr.2)


 Etapa 4. Se identifică toate locurile (încaperile) in care există bunuri ce urmeaza a fi inventariate. (Anexa nr.3)


 Etapa 5. Se asigurâ închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, in prezenţa gestionarului, ori de cite ori se intrerup operaţiunile de inventariere şi se pregăteşte gestiunea. Atunci cănd bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singură persoană, sunt depozitate in locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului in care a inceput inventarierea, care se sigilează numai in cazul cănd inventarierea nu se termină intr-o singura zi. (Anexa nr.4) .


 Etapa 6. Se bareaza şi se semnează , la ultima operaţiune , fişele de magazie , menţionănd data la care s-au inventariat bunurile, se vizează documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate , se dispune inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate , astfel incăt situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea.
Atentie!!!! se semnează de gestionar şi comisia de inventariere, se scrie pe fişe „ inventar la data de (se trece ziua inceperii inventarierii)”.


 Etapa 7. Se verifica numerarul din caseria gestiunii si se stabileste suma incasarilor din ziua curenta, solicitind depunerea numerarului la caseria entitatii(la gestiunile cu vinzare cu amanuntul).
 Atentie!!! Se semneaza monetarul sau „z-tul” de catre gestionar si comisia de inventariere.


 Etapa 8. Se controleaza daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cintarire au fost verificate si daca sint sint in buna stare de functionare . (Anexa nr.5) .


Etapa 9. 
Pe toata durata inventarierii , programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil. (Anexa nr.6)


 Etapa 10. Desfasurarea inventarierii

       Este un capitol distinct si va fi tratat separat.

Pe scurt:

-         se inventariaza toate activele si pasivele , se complecteaza filele de inventar, pe tipuri, conturi,gestiuni.Complectarea listelor de inventariere se efectueaza fie folosind sistemul informatic de prelucrare automata a datelor , fie prin inscrierea elementelor de active identificate, fara spatii libere si fara stersaturi , conform procedurilor interne aprobate.

-         se incheie toate filele de inventar


 Etapa 11. Incheierea inventarierii

 

      Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate.

     Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces –verbal. Se inregistreaza in contabilitate diferentele constatate.


 Etapa 12. Complectarea registrului inventar

 

 

                                                                        Jeler Gabriela si echipa

 

 

*proceduri de inventariere si modele de anexe , formulare pentru inventar si liste de inventariere va putem oferi in ajutorul dvs., contra cost prin comenzi pe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .