Top_balanta

Procedura Autofacturare

 Procedura contabila: Intocmirea autofacturari;Baza legala: OMFP  nr.2226/27 decembrie 2006 ;OMFP nr.3420/21 decembrie 2009 ,Codul Fiscal art.155/1 alin(1) 

AUTOFACTURA
este documentul emis de cumparatorul bunurilor sau beneficiarul prestarilor de servicii, inclusive pentru avansurile achitate in legatura cu o livrare de sau o prestare de servicii efectuata de catre un partener stability intr-un stat membru sau intr-un stat tert. Autofactura nu se emite in cazul importului de bunuri.
      Emiterea autofacturii este impusa prin alin(1) al art.155/1 din Codul Fiscal denumit “alte documente” doar unei persoane impozabile sau unei persoane juridice neimpozabile , obligate la plata taxei, in anumite situatii.

              Avind in vedere Decizia nr._____/__________, privind numirea unei persoane pentru gestionarea seriilor si numerelor diferitelor formulare, a administratorului S.C. ____________________SRL  si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.2.226/2006 cu modificarile aduse de Ordinul nr.3420/21.12.2009, privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991 , am stabilit urmatoarea procedura:

AUTOFACTURA

1. Utilitatea autofacturii:
Autofactura are calitatea de document inlocuitor al facturii care sta la baza intocmirii evidentelor fiscale referitoare la TVA /
Informatiile cuprinse in fiecare autofactura sint evidentiate in :

 • jurnalul pentru vinzari
 • jurnalul pentru cumparaturi
 • registrul bunurilor de capital
 • registrul bunurilor second hand cumparate

Serveste pentru ca document de evidenta fiscala pentru intocmirea:
               -decont de tva cod 300
               -decont special de tax ape valoare adaugata cod 301
               - declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare,cod 390

2. Modul de intocmire:
   - se intocmeste intr-un singur exemplar , doar in scopul taxei si numai daca operatiunile respective sint taxabile.
  - are un numar de ordine secvential care se acorda in baza uneia sau mai multor serii , care identifica in mod unic fiecare autofactura emisa
   - seriile si numerele autofacturilor pot fi differentiate pe sediul social, pe gestiuni, puncte de lucru si alte forme de organizare a sistemului de vinzare a bunurilor sau a prestarilor de prestare a serviciilor
 
3. Limba de intocmire a autofacturii
- in situatiile de livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine autofactura se emite in lei
-autofactura pentru celelalte operatiuni se poate emite atit in lei, cit si in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene si in orice valuta negociata prin comanda sau contract.

4. Informatii obligatorii furnizate prin autofacturare:
  Fiecare autofactura trebuie individualizata prin continutul specific de informatii pe care le furnizeaza , in functie de natura operatiunii efectuate astfel:
- 4.1  autofactura pentru avansul achitat in scopul unei achizitii intracomunitare de bunurisau a unei achizitii intracomunitare de servicii cuprinde urmatoarele informatii ;

 •  
  • numarul de ordine si seria 
  • data emiterii 
  • data achitarii avansului 
  • la rubrica furnizor: denumirea sau numele , adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile in contul careia a achitat avansul ,integral sau partial 
  • la rubrica comparator:denumirea sau numele , adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile care a efectuat plata in avans, integral sau partial 
  • obiectul platii:achizitie de bunuri sau achizitie de servicii 
  • valoarea avansului achitat 

                
- 4.2 autofactura pentru achizitia intracomunitara de bunuri cuprinde urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine si seria
 • data emiterii
 • la rubrica furnizor: denumirea sau numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tvaal persoanei impozabilecare a efectuat livrarea intracomunitara
 • la rubrica comparator: in cazul unei persoane impozabile stabilite in Romania : numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva din Romania, in cazul persoanei impozabile nestabilite in Romania care si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania :denumirea sau numele persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara, denumirea sau numele ,adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva ale reprezentantului fiscal
 • denumirea si cantitatea bunurilor achizitionate
 • in cazul achizitiei de mijloace de transport noi:prticularitatile mijloacelor de transport noi
 • valoarea bunurilor achizitionate

- 4.3 autofacturarea pentru transferal de bunuri ca operatiune asimilata unei livrari intracomunitare de bunuri , cuprinde informatiile:

 • numarul de ordine si seria
 • data emiterii
 • la rubrica furnizor:  in cazul unei persoane impozabile stabilite in Romania :numele si adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva din Romania, in cazul unei persoane impozabile nestabilite in Romania ,care si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania.,denumirea sau numele persoanei care efectueaza transferul, denumirea sau numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva ale reprezentantului fiscal
 • la rubrica comparator : numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul
 • adresa exacta a locului din care au transferate bunurile
 • adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile
 • denumirea si cantitatea bunurilor transferate
 • in cazul transferului de mijloace de transport noi: particularitatile mijloacelor de transport pentru a se face dovada ca acestea sint intr-adevar noi
 • data la care au fost transferate bunurile
 • valoarea bunurilor transferate

- 4.4 autofactura pentru transferal de bunuri ca operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri cuprinde informatiile:

 • numarul de ordine si seria
 • data emiterii
 • la rubrica furnizor: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferal
 • la rubrica comparator: in cazul unei persoane impozabile stabilite in Romania: numele , adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva din Romania
 • adresa exacta a locului din care au fost transferate bunurile din alt stat membru
 • adresa exacta din Romania in care au fost achizitionate bunurile
 • denumirea si cantitatea bunurilor achizitionate
 • particularitatile mijloacelor de transport noi, transferate
 • data la care au fost transferate bunurile din alt stat membru
 • valoarea bunurilor transferate

- 4.5 autofacturarea pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine cuprinde informatiile:

 • numarul de ordine si seria
 • data emiterii
 • la rubrica furnizor: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile
 • la rubrica comparator :numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile in situatia in care operatiunea consta in :
 • preluarea de bunuri mobile achizitionate sau produse pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata
 • preluarea de bunuri mobile aachizitionate sau produse pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere
 • bunurile constatate lipsa din gestiune
 • utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile , in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica
 • utilizarea temporara, de catre alte persoane , in mod  gratuit, a bunurilor care fac parte din activitatea unei persoane impozabile
 • la rubrica beneficiar: numele , adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva ale beneficiarului in situatia in care operatiunea consta in:
 • preluarea bunurilor mobile achizitionate sau produse pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit
 • prestarea in mod gratuit , a serviciilor care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane
 • denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate
 • valoarea bunurilor sau serviciilor , exclusive taxa
 • cota de taxa aplicabila
 • valoarea taxei colectate

- 4.6 autofacturarea pentru achizitia de bunuri second-hand se emite in numele furnizorului si cuprinde informatiile:

 • numarul de orine si seria
 • data emiterii facturii
 • data achizitiei
 • numarul cu care a fost inregistrat in jurnalul special de cumparaturi sau data primirii bunurilor
 • numele si adresa partilor
 • codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile revinzatoare
 • descrierea si cantitatea bunurilor cumparate sau primite
 • pretul de cumparare

- 4.7 autofacturarea pentru depasirea plafonului de protocol si sponsorizare cuprinde informatiile:

 • numarul de ordine si seria
 • data emiterii facturii
 • la rubrica furnizor si rubrica comparator :numele , adresa si codul de inregistrare in scopuri de tva al persoanei impozabile care a inregistrat depasirea plafonului
 • la rubrica denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se inscrie doar mentiunea “ depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat “ fara a se prezenta alte detalii
 • valoarea in lei a depasirii plafonului
 • cota de taxa aplicabila
 • valoarea taxei colectate

5. Circula:
   a)La furnizor:

 • La compartimentul financiar-contabil , pentru inregistrarea in contabilitate (1 exemplar)

6. Se arhiveaza:

 • la furnizor:
  • a compartimentul financiar-contabil (1 exemplar)

7. Gestionarea autofacturilor

 Autofacturile alocate pentru anul fiscal _________ sint:
              


Nr.crt

Tip document:

Seria:

Numerele:

De la :

Observatii:

1.

autofactura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Masuri de siguranta pentru evitarea faptelor ilegale

   Semnarea si stampilarea autofacturilor este obligatorie:

 • de catre persoana care emite autofactura 

9. Termenul de emitere a autofacturii
 - autofactura se emite in cursul anului ori de cite ori are loc o astfel de operatiune
- autofactura se emite la momentul faptului generator , dar nu mai tirziu de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei
- in functie de fiecare situatie, faptul generator al tva este reprezentat de unul din urmatoarele momente:

 • data livrarii bunurilor
 • data prestarii serviciilor
 • data platii unui avans pentru o achizitie intracomunitara de bunuri sau servicii
 • data constatarii unor lipsuri cantitative
 • data constatarii unor deprecieri calitative de bunuri care nu se incadreaza in prevederile legale
 • data punerii la dispozitie , cu titlul gratuity , a bunurilor si serviciilor pentru a fi utilizate in alte scopuri decit cele legate de activitatea economica

- in cazul depasirilor cheltuielilor de protocol , sponsorizare ,autofactura se emite doar o data pe an, in anul imediat urmator inregistrarii acestor cheltuieli .

10. Alte prevederi:
- autofactura se emite numai daca beneficiarul sau cumparatorul nu intra in posesia facturii emise de catre prestator sau furnizor pina pe data de 15 a lunii urmatoare faptului generator!
- autofactura NU  se emite in situatia in care pentru transferul realizat a fost emis un document in alt stat membru si care cuprinde toate informatiile necesare pentru inregistrarea achizitiei intracomunitare de bunuri in Romania
- NU reprezinta livrare de bunuri catre sine si NU se emite aufactura pentru:

 • bunurile distruse ca urmare a unor calamnitati naturale
 • bunurile distruse ca urmare aunor cause de forta majora
 • bunurile pierdute
 • bunurile furate
 • bunurile de natura stocurilor degradate calitativ , care nu mai pot fi valorificate
 • activele corporale fixe casate
 • perisabilitatile , in limitele legale
 • bunurile acordate gratuity din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne
 • bunurile acordate in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vinzare
 • alte bunuri acordate in scopul stimularii vinzarilor

- NU reprezinta prestare de servicii catre sine si NU se emite autofactura in urmatoarele situatii , in care serviciile ce fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile si  se presteaza in mod gratuit:

 • serviciile sint prestate in scop de reclama
 • serviciile sint prestate in scopul stimularii vinzarilor
 • serviciile sint prestate in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii

-Autofactura NU se emite pentru achizitii de bunuri si prestari servicii de la parteneri stability pe teritorul Romaniei pentru care furnizorii sau prestatorii nu au emis facturi pin ape data de 15 a lunii urmatoare faptului generator.Autofactura se emite doar catre persoane impozabile stabilite pe teritorul Romaniei pentru:
                - achizitiile de bunuri si servicii de la parteneri stability pe teritoriul comunitar
               - achizitii de servicii de la parteneri stabiliti pe teritorii terte

 

   Data_________________                                  Administrator________________