Top_balanta

Inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari

 Informare privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari in conformitate cu Ordonanata de Urgenta nr.54 /23.06.2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale si Ordin ANAF nr.2101/24.06.2010

Sectiunea 2- Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor care sint inregistrate in scopuri de TVA (aveti cod fiscal cu RO- sinteti platitori de TVA)

 A.Dispozitii initiale:

-         Persoanele inregistrate in scopuri de TVA (aveti cod fiscal cu RO ) care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intercomunitare , de achizitii de bunuri si prestari de servicii, de livrari de bunuri si prestari servicii intracomunitare,TREBUIE sa solicite inregistrarea in Registrul Operatorilor intracomunitari , inainte de efectuarea respectivelor operatiuni!!

-         Contribuabilii care sint inregistrati in scopuri de TVA care solicita inregistratea  in Registrul Operatorilor intracomunitari pina la data de 1 august 2010 , inclusiv, si carora le-a fost aprobata cererea de inregistrare (vezi mai jos procedura de inregistrare), data inregistrarii este data de 1 august 2010.In cazul in care organul fiscal aproba cererea depusa dupa data de 1 august 2010, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi data comunicarii deciziei (vezi mai jos procedura).

-         De la data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari , contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare  (atit pentru  achizitii de bunuri si prestari servicii , cit si pentru livrari de bunuri si prestari servicii). Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari NU au cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sint inregistrate in scopuri de TVA(aveti cod fiscal cu RO).

-         Incepind cu data de 1 august 2010 , pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoare adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

-         Constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise in acest registru. Contraventia pentru fapta prevazuta se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei.

 

B.PROCEDURA privind inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari:

 

Pasul 1- solicitarea de la Oficiul Registrului Comertului  a unui certificate constatator necesar  pentru a se identifica toti asociatii si administratorii societatii.(taxa ORC -45 lei), in vederea obtinerii cazierelor juridice .

 

Pasul 2-  Obtinerea certificatelor de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania , ale tuturor asociatilor si administratorilor, cu exceptia societatilor pe actiuni.Cazierul judiciar trebuie sa fie eliberat” in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari”.

Acte necesare pentru persoane fizice:
•  Cerere tip scrisa citet cu majuscule (se depune personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedinta).-anexa nr.1a
•  ACTUL DE IDENTITATE (Buletin de identitate / carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport + certificat de nastere)
•  Timbru fiscal în valoare de 2 LEI
• Taxa in cuantum de 10 LEI, pentru eliberarea in regim normal, a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice, inclusiv persoanelor aflate in state membre U.E.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita  şi prin ÎMPUTERNICIŢII acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
•  ÎN TARĂ, numai în baza unei procuri autentificată de către un notar public;
•  ÎN STRĂINĂTATE, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient fie aplicată apostila. 

•  Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura trebuie formulată în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şidurata mandatului.În cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate, aceasta trebuie tradusă în limba română şi legalizată de un notar din ţară; nu este valabilă traducerea după fax sau xerox.
.
•  IN AMBELE SITUATII, persoana mandatată să ridice certificatul de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum şi actul de identitate sau paşaportul.
.
Acte necesare pentru persoane juridice:
  La depunerea cererii,(anexa 1b), reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente :
 •   dovada ca deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante (imputernicire)
 •  copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal ;
 •   certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului  ( in original sau copie xerox legalizata )
 •   chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei  ;
 •    timbru fiscal in valoare de 2 lei .

 

Cazierul judiciar in Cluj Napoca se solicita la urmatoarea adresa:

Adresa:Politia Romana -Str. Traian nr. 27, Cluj-Napoca, cod 400046
Telefon centrală:  0264 / 43. 27. 27,
Fax: 0264 / 43. 28. 68,

Avind programul din anexa nr.1c.

Pasul 3 – completarea formularului nr.095 „Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, anexa nr.2- se completeaza citet, corect, semnat si stampilat in 2 exemplare.

Pasul 4 – verificarea dosarului , pentru inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari si depunerea lui la organul fiscal competent(ANAF).Dosarul trebuie sa contina:

Þ    .formular 095 „cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” – completat citet , corect, semnat si stampilat in 2 exemplare

Þ    certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor si ale administratorilor

Pasul 5 – Organul fiscal verifica documentele depuse si daca constata ca contribuabilul indeplineste conditiile legale, intocmeste „Decizia privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari”.Decizia se intocmeste de compartimentul de specialitate , in doua exemplare , si se aproba de conducatorul organului fiscal competent.Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului .Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la organul fiscal competent.

C.Dispozitii finale:

- Contribuabilii au obligatia ca in termen de 30 zile de la data modificarii listei asociatilor si/sau administratorilor , sa anunte organul fiscal , prin depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare , insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administratori.

- Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari :

  1. persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sint inregistrate in scopuri de TVA
  2. persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare
  3.  persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii
  4. persoanele impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului,potrivit legii
  5. persoanele inregistrate in scopuri de tva la care li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA.

-         Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari , se radiaza din acest registru:

  1. la cererea contribuabilului
  2. din oficiu, de catre organul fiscal competent, in conditiile prevazute de lege.

 


Anexa nr. 1a pentru persoane fizice  cerere certificat...............aici
Anexa nr. 1b pentru persoane juridice  cerere certificat...............aici
Programaul pentru eliberarea certificatului de cazier jurdiciar...............aici           
Formularul 095............... aici