Top_balanta

Cod de procedura fiscala

Informare privind modificarea si completarea Codului de Procedura fiscala , aduse prin Ordonanata de Urgenta nr.39 din 21 aprilie 2010- data intrarii in vigoare 01 iulie 2010

La art.97 “Proceduri si metode de control” :     intra in vigoare de la data 28 aprilie 2010

  In realizarea atributiilor , inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

controlul inopinat – consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal , ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil al contribuabilului controlul incrucisat–consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat

 • La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.
 • In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:
  1. controlul prin sondaj – consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sint reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat
  2. controlul electronic – consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizind metode de analiza., evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.
 • NOU incepind din data de 1 iulie 2010:

  1. In situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale , ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete , false , precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, organele de inspectie vor stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.Procedurile si metodele indirecte de reconstituire a veniturilor si cheltuielilor se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

   

  Art.119 se va modifica astfel :

   

  Pana la 01.07.2010 :

  De la 01.07.2010 :

  (1) 1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

   

  (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

   

  2) Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

   

  (2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

   

  (3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală.

  3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală

  4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor,

  (4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

   

  Incepind cu data de 01 iulie 2010 majorarile de intirziere devin dobinzi de intirziere astfel : (art.120)

   

  Pina la 01 iulie 2010 :

  De la 01 iulie 2010 :

  Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

   

   Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

   

   

          

  Incepind cu data de 01 iulie 2010 se introduce un NOU articol :

  Art.120^1  si anume :

  Penalităţi de întârziere

      (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

      (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

      a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

      b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

      c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

      (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor."

    

  La art 121 se modifica astfel :

   

  Pana la 01 iulie 2010 :

  Dupa dat de 01 iulie 2010

  (1) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 120, după termenul de 3 zile

  1) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 120 şi 120^1, după termenul de 3 zile.

   

  2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare, precum şi a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective.

  (2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective."