Top_balanta

Achizitie auto sub 3.5 T din tara (nu leasing)

Procedura contabila privind achizitia din tara de vehicule (nu in leasing) - care sint destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri incluzind si scaunul soferului

Baza legala : Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal completat si modificat
OUG nr.34/11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 cu completarile si modificarile aferente
OU nr.44/28.08.1997 privind transporturile rutiere

Definitii:

  • automobil mixt - automobil destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi bunuri, în compartimente separate, (acesta nu este cuprins in aceasta procedura)

CAZUL 1. Achizitie cu drept de deducere dpdv al TVA-ului:

1.a . Decizia administratorului (anexa nr.1)
Se emite si se aproba de catre administrator intentia de achizitie al unui vehicul rutier de persoane (deci NU mixt conform definitiei de mai sus) , destinat prin constructie pentru transportul rutier de persoane , cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri , incluzind si scaunul soferului , precizind destinatia achizitiei acestui vehicul din urmatoarele situatii:

  • 1.a.1-vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă vehiculele

care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul
specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în
acţiuni de intervenţie;

  • 1.a.2.-vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vedereaasigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi protejării

persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau
sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

  • 1.a.3.-vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la

primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

  • 1.a.4-vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special

amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio video sau transmisii
complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene ori medii optice, capabile să
efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate ori transmise în direct sau să
transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit)
ori prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de
reportaj ori către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

  • 1.a.5-vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele

utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către angajaţii acesteia care
se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising,
negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii
postvânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult
un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie sunt cuprinse şi
vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

  • 1.a.6-vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de

desfăşurare a activităţii reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul
angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii economice la şi de la reşedinţa acestora/locul
convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la
locul în care se desfăşoară efectiv activitatea ori la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul
convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi
evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi
angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

  • 1.a.7-vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele

utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul
care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează
deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei
de muncă.

1.b Achizitia vehiculului:
1.b.1. Se achizitioneaza din tara de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA (are cod fiscal cu RO) un vehicul la care i s-a stabilit destinatia conform punctului 1.a.
Factura de achizitie contine obligatoriu urmatoarele informatii :
a) numărul de ordine, serie
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată diferă de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA
f) denumirea completa (tipul vehicului si numarul de identificare si cantitatea bunurilor livrate,
g) baza de impozitare a bunurilor sau, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;
h) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
i) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune.
Pe baza facturii de achizitie se completeaza de catre societate proces verbal de receptie al mijlocului fix model 14-2-5 (anexa nr.3), conform instructiunilor.
Se aloca vehicului receptionat un „numar de inventar „ din „Registrul numerelor de inventar „ (anexa nr.2).

 

Monografie contabila achizitie vehicul:

2133”mijloace de transport „ = 404 „furnizori de imobilizari” valoarea de achizitie fara tva
(baza impozabila)
442.06 „ tva deductibila” = 404 „furnizori de imobilizari” taxa pe valoare adaugata
Se inregistreaza in „jurnalul de cumparari”, dupa data facturii de achizitie, deducindu-se tva-ul.
Se inregistreaza in registrul bunurilor de capital .(anexa nr.5).
1.b.2. Se declara achizitia vehicului la primaria locala, pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport,unde are stabilit sediul societatea.
Modelul de declaratie este pus la dispozitie de fiecare primarie. Se completeaza in 2(doua) exemplare , un exemplar pentru primarie si un exemplar pentru serviciul contabilitate al societatii.


Pentru stabilirea impozitul asupra miloacelor de transport, acte necesare pentru primarie:
declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;(copie)
actul de dobandiree a dreptului de proprietate -copie factura achizitie .
cartea de identitate a autovehiculului (original si copie)
talon de inmatriculare(copie)


Termenul de depunere al acestor documente : 30 zile de la data dobindirii .
1.b.3. Se preda mijlocul fix persoanei responsabile pentru utilizarea vehiculului , in conformitate cu destinatia achizitionarii lui (confom pct.1.a), pe baza procesului verbal de predare -primire in gestiune (anexa nr.7 ).
Persoana care primeste in gestiune acest vehicul este angajat cu contract de munca in societate ,se verifica daca are in contractul de munca acest drept de a beneficia pentru desfasurarea activitatii utilizarea unui vehicul al societatii. (in caz ca Nu are prevazut , se completeaza un act aditional , se fac analizele medicale necesare pentru conducator auto si protectia muncii si PSI corespunzatoare).Deasemenea se actualizeaza fisa postului ,daca este cazul, ca are in gestiune un vehicul pe care il sau/si il conduce).
1.c.Plata facturii de achizitie vehicul :
1.c.1: Prin ordin de plata , virament bancar.
Monografie contabila:
404„furnizori de imobilizari” = 512.01 conturi curente banci val.totala a facturii
1.c.2: prin credit bancar pe termen scurt(sub 1 an)
Monografie contabila:
404 »furnizori de imobilizari » = 519.01 « credite bancare pe termen scurt »
1.c.3: prin credit bancar mai mare de un an:
Monografie contabila:
404 »furnizori de imobilizari » = 162 « credite bancare pe termen lung »

1.c.4: In situatia in care valoarea facturii (cu tot cu TVA) este sub 5.000 lei se poate achita numerar din registrul de casa:
404 »furnizori de imobilizari »=531.01 « casa » sau
prin plata din avansurile din decontare acordate:
404 »furnizori de imobilizari »= 542 « avansuri trezorerie »
1.d.Amortizarea vehiculului :
1.d.1- In situatia in care vehiculul achizitionat este NOU , se consulta catalogul din 30.11.2004 , publicat in MO nr.46/13.01.2005 modificat si actualizat, unde este prevazut intervalul in ani pentru amortizarea liniara (care este deductibila fiscal ).
Se completeaza « decizia administratorului ' (anexa nr.8) privind aplicarea amortizarii liniare si aperioadei pentru care a optat ,in ani, pentru amortizare, conform catalogului de mai sus.
Se completeaza « fisa mijlocului fix » (anexa nr.4) , conform instructiunilor.
Din luna urmatoare achizitiei se inregistreaza amortizarea vehiculului.
Monografie contabila:
681.01 »cheltuieli amortizare «  = 281.03 « amortizare mijloace de transport «  cu amortizarea lunara stabilita in fisa mijlocului fix.

1.d.2.In cazul in care vehiculul achizitionat este vechi, second-hand , durata de amortizare se poate stabilii fie dupa catalog conform pct.1.d.1 sau prin comisie tehnica din societate. In aceasta situatie se completeaza « decizia administratorului «  (anexa nr.9) , privind aplicarea amortizarii liniare unei perioade de amortizare stabilita de comisia tehnica , care a emis un « proces verbal de constatare » prin care a stabilit durata de amortizare in ani.(anexa nr.10).
Monografia contabila este conform pct 1.d.1 dar cu amortizarea lunara stabilita in acest mod.

CAZUL 2. Achizitie fara drept de deducere dpdv al TVA-ului 

2.a.Achizitia vehiculului:
Se achizitioneaza din tara de la o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA (are cod fiscal cu RO) un vehicul care nu se incadreaza in exceptiile de la punctul 1.a.
Factura de achizitie contine obligatoriu urmatoarele informatii :
a) numărul de ordine, serie
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată diferă de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA
f) denumirea completa (tipul vehicului si numarul de identificare si cantitatea bunurilor livrate,
g) baza de impozitare a bunurilor sau, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;
h) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
i)o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune.
Pe baza facturii de achizitie se completeaza de catre societate proces verbal de receptie al mijlocului fix model 14-2-5 (anexa nr.3), conform instructiunilor, la pret de achizitie inclusiv tva.(tva-ul aferent se include in pret –nu se admite deducerea).
Se aloca vehicului receptionat un „numar de inventar „ din „Registrul numerelor de inventar „ (anexa nr.2).
Monografie contabila achizitie vehicul:
2133”mijloace de transport „ = 404 „furnizori de imobilizari” valoarea de achizitie fara tva
(baza impozabila)
442.06 „ tva deductibila” = 404 „furnizori de imobilizari” taxa pe valoare adaugata si
Concomitent se inregistreaza:
2133 „mijloace de transport „ = 442.06 „tva deductibila” taxa pe valoare adaugata ,
Aceasta achizitie, este conform art.145/1 , o operatiune de achizitie fara drept de deducere.
In jurnalul de tva , se trece la operatiuni fara drept de deducere al tva, se inregistreaza la valoarea de achizitie inclusiv tva.
Se inregistreaza in registrul bunurilor de capital .(anexa nr.5)., specificind ca nu s-a dedus tva , fiind operatiune fara drept deducere.
Punctul 1.b.2 ese aplica si in acest caz, punctul1.b.3 se aplica si in acest caz, punctul 1.c. se aplica si in acest caz, punctul 1.d se aplica si in acest caz.

 

 

Pentru mai multe detali va stam la dispozitie la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.