Top_balanta

Concedii medicale

Informare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate- modificari si complectari aduse de Ordonanta de urgenta nr.36/14.04.2010 , 

 care completeaza OUG nr/158/2005   
-data intrarii in vigoare 26 aprilie 2010

Beneficiari de concedii si indemnizati de asigurari sociale de sanatate:

(1)  Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

    A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu;

    B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;

    C. beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

(2)    De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

    a) asociaţi, comanditari sau acţionari;

    b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

    c) membri ai asociaţiei familiale;

    d) autorizate să desfăşoare activităţi independente;

    e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

 

         Tipuri de concedii medicale

(1) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:

    a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

    b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

    c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;

    d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

    e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

         Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;

    b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

    c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.  

 

 Cota de contributie pentru a beneficia de concedii medicale

 

        Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la:

-         fondul de salarii

-           la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj,

-           asupra veniturilor supuse impozitului pe venit (pfa-uri)

-           asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Solicitarea indemnizatiilor:

 

Pana la data de 26 aprilie 2010

Dupa data de 26 aprilie 2010

Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculate la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite

Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

 

Contraventii:

 

1- Constituie contraventii faptele savirsite prin nedepunerea  lunar la casele de asigurări de sănătate declaraţii privind evidenţa obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii, după caz si deasemenea de a nu pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. – amenda de la 2500 lei la 5000 lei.

  2  - Constituie contraventii urmatoarele fapte :

               a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor

               b) calculul si plata eronata a indemnizatilor – amenda intre 2500 lei la 5000 lei 

  3- Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare. – amenda intre 5000 lei la 10000 lei


Download aceasta informare in format pdf aici