Top_balanta

Fiscalitate

Cabinetul Jeler vine in sprijinul  celor care doresc sa desfasoare activitati independente cu o serie de sfaturi grupate mai jos iin sectiunile  :  Venituri neimpozabile , Cheltuieli nedeductibile, Venitul net anual impozabil , Declaratii /Termene de plata  


Venituri neimpozabile


Informatii suplimentare

Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii. 


Cheltuieli nedeductibile

Informatii suplimentare

 Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la art.48 alin. (4) lit. d şi la alin. (5) lit.h din Codul Fiscal;
e) donaţii de orice fel;
f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale;
i) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
m) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.  

Cheltuieli  deductibile limitat 

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:   

a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal; 
c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual; 
e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie; 
f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;
h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii;i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, potrivit legii;
k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.  Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate, evidenţiate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor şi drepturilor, evidenţiate în Fişa pentru operaţiuni diverse, şi totalul sumelor plătite, evidenţiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, şi se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile şi totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.   


Venitul net anual impozabil


Informatii suplimentare 

Venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă de venituri prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. 

Veniturile ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.

Impozitul pe venitul anual impozabil se calculează pentru veniturile din România şi/sau din străinătate

Dacă pierderile fiscale reportate aferente unei surse sunt mai mari decât venitul net anual al sursei respective, rezultatul reprezintă pierdere de reportat. 

Rezultatul negativ dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, înregistrate pentru fiecare sursă de venit din categoriile de venituri, reprezintă pierdere fiscală pentru acea sursă de venit. 

Pierderea fiscală anuală înregistrată din activităţi independente se poate compensa cu rezultatele pozitive obţinute din aceeaşi sursă de venit.

Pierderea care rămâne necompensată în cursul aceluiaşi an fiscal devine pierdere reportată. 

Dacă în urma compensării admise pentru anul fiscal rămâne o pierdere necompensată, aceasta reprezintă pierdere fiscală reportată pe anii următori până la al cincilea an inclusiv.

 


Venituri din conventiile de prestări servicii in baza Codului Civil cu persoane fizice care desfăşoară activităţi independente si din alte surse

Veniturile realizate urmare conventiilor/contractelor civile încheiate, în conditiile art. 942 si urmãtoarele din Codul civil, de persoane fizice, se încadreazã în categoria veniturilor din activitãti independente si se supun impunerii potrivit art. 52, alin. (1) si (2), lit. d) din Legea nr. 571/2003Informatii suplimentare

In cazul in care persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate independentã, beneficiarul unor astfel de venituri trebuie sã fie o persoanã fizicã autorizatã, în conformitate cu Legea nr.300/2004 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice de cãtre persoane fizice.

 
În aceastã situatie, plãtitorul de astfel de venituri are obligatia sã calculeze si sã retinã impozitul determinat aplicând cota de 10 % asupra venitului brut si sã-l vireze la bugetul de stat pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care se face plata.

Aceastã sumã reprezintã plata anticipatã în contul impozitului anual datorat de persoanele fizice.

Potrivit prevederilor art. 68, alin. (1), (2), (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, persoanele fizice autorizate care obtin aceste venituri au obligatia sã se înregistreze la organul fiscal, prin depunerea declaratiei de înregistrare fiscalã în termen de 30 zile de la data obtinerii primului venit.

In cazul in care persoana fizica obtine venituri din alte surse, conform art.78, lit. e), si anume venituri primite de persoanele fizice din activităţi desfăşurate pe baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II şi conform opţiunii exercitate de către contribuabil, acestea se impugn cu o cota de 16% conform art.79. 

Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărei/fiecărui convenţii/contract civil şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestei/acestui convenţii/contract.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final. Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut 


Termene de plata

Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

Informatii suplimentare

Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

 Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.

Pentru creanţele fiscale, administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

 Pentru creanţele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor. 

Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.           

 Conform art. II alin. (4) şi art. I pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007, începând cu data de 1 ianuarie 2008, alineatul (7) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare privind termenele de plată, impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se plătesc astfel:
a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente;
b) semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice."
 Contribuabilii prevăzuţi la alin. (7) au obligaţia să declare impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată.
Sediile secundare plătitoare de obligaţii fiscale potrivit legii îndeplinesc obligaţiile de plată şi de declarare la aceleaşi termene cu cele aplicabile în cazul persoanei în structura căreia funcţionează. 


Contributia la asigurari sociale de sanatate

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligate sa depuna declaratii privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS trimestrial, pana pe data de 25 a luni urmatoare, pentru trimestrului anterior.Nedepunerea declaratiilor la termen, constituie contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Informatii suplimentare 

Declaratii:

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligate sa depuna declaratii privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS trimestrial, pana pe data de 25 a luni urmatoare, pentru trimestrului anterior.Nedepunerea declaratiilor la termen, constituie contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare. Plati:

Plata contributiei se efectueaza direct la caseria Casei de Sanatate sau prin virament bancar.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia virarii contributiei in procent de 5.5% la bugetul FNUASS, trimestrial, pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru.

În cazul neachitarii în termen a contributiilor datorate fondului, casa de asigurari procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor datorate, a dobanzilor si penalitatilor de întârziere, potrivit procedurilor instituite de legislatia privind executarea creantelor bugetare.