Top_balanta

Formulare

Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare *1

CHITANŢĂ (cod 14-4-1) chitanta

Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare. Tipărit în carnete cu câte 100 de file.

1. Serveşte ca: 
  - document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie;
  - document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi în contabilitate.
      2. Se întocmeşte în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către contribuabilul sau casierul numit şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. 
     3. Circulă la depunător (exemplarul 1). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi.  
     4. Se arhivează, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul ).

 *1) În funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasărilor sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate, contribuabilii pot utiliza şi alte formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza prevederilor <LLNK 11997   831 20 302   1 54> art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.